Velkommen til ejerforeningen

Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

(sidst opdateret 12-05-15)

Følgende projekter i ejendommen:

Se også under Sidste nyt.
12.05.15: Projekt skybrudssikring er nu færdig. Kiefer El & Byg Aps har lagt sidste hånd på hvad, der ser ud til at været et rigtigt godt stykke håndværkskvalitetsarbejde.
Projektet har kostet knap kr. 300.000, men bestyrelsen er overbevist om, at pengene er givet godt ud.
Vi mangler nu kun at få repareret 2 tagbrønde på Ewaldsensvej, hvorefter vi med sindsro kan gå sommerens kommende skybrud i møde og se frem til tørre kælderområder hele året rundt.
20.03.15: Projekt skybrudssikring: Overskridelsen af prisen for tilbuddet blev godkendt i går på den ekstraordinære generalforsamling med 100 %'s tilslutning.
Der er i dag hængt en tidsplan for projektet op på opslagstavlerne. Tidsplanen kan læses her.
16.03.15: Projekt skybrudssikring: Bestyrelsen har valgt at annoncere projektet igang før den ekstraordinære generalforsamling har godkendt overskridelsen, som nævnt nednfor. Dette fordi, at vaskeriet bliver det første sted, hvor håndværkerne går i gang allerede den 23. marts og fordi, at beboerne derved får mulighed for at planlægge deres vasketur i god tid. Bestyrelsen har fundet det unfair at vente med annonceringen til efter generalforsamlingen og håber, at medlemmerne accepterer denne beslutning!
25.02.15: Projekt Skybrudssikring (og klimatilpasning) Skybruddet den 2. juli 2011 resulterede som bekendt i oversvømmelse af vores kældergange og kælderrum. I fyrkælderen nåede vandet op i ca. 1½ meters højde. Der var tale om opstigende spildevand blandet med overflade regnvand, hvilket vi absolut ikke har lyst til at opleve igen.

Bestyrelsen har siden haft særlig fokus på, hvordan vi i fremtiden kan skybrudssikre vores kældre mod især opstigende kloakvand og iværksatte medio 2012 en grundig undersøgelse af vores ejendom med henblik på at sikre ejendommen mod fremtidige oversvømmelser. Undersøgelsen blev udfærdiget af ingeniør- og kloakmester Troels Smith, Frederiksberg Forsyning og udmøntede sig i en rådgivende rapport af 14. november 2012.
Rapporten beskriver, at der i alt er 13 steder, hvor opstigende kloakvand kan komme ind i ejendommen og det anbefales derfor, at nogle af gulvafløbene sløjfes og at andre gulvafløb forsynes med højvandslukke. Rapporten, der undervejs har fået økonomisk tilskud fra Frederiksberg Kommunes Klimatilpasningspulje, kan læses her.

Bestyrelsen fik på den ordinære generalforsamling den 18. april 2013 bemyndigelse til at indhente 2 tilbud til skybrudssikring af ejendommens kælderområder og effektuere det bedste af de indhentede tilbud. Prisen forventedes at blive kr. 230.000 inkl. moms (plus/minus 10 %). Forslaget blev foreslået finansieret ved træk på foreningens likvide midler.

Firmaet Kiefer EL & Byg Aps, hvis tilbud lød på kr. 252.683,19 inkl. moms, blev sat på opgaven og fremsendte efterfølgende i november måned 2013 de relevante papirer til Frederiksberg Kommune med henblik på at få en byggetilladelse. Det viste sig at være overordentligt vanskeligt at finde en model, som Frederiksberg Kommune kunne acceptere og undervejs har det også været nødvendigt at konsultere seniorkonsulent Inge Faldager, Teknologisk Institut, og Frederiksberg Forsyning for at finde en løsning. Det lykkedes til sidst, men der skulle gå et helt år før byggetilladelsen kom i hus.

Den lange sagsbehandlingen bød undervejs også på flere fordyrende ændringer i forhold til det første tilbud og prisen på projektet er nu steget til kr. 289.081,-, hvilket betyder en overskridelse af det bevilligede max. beløb (der var på kr. 252.000) på kr. 37.081,-.

Projektet kan derfor ikke sættes i gang før en ekstraordinær generalforsamling har godkendt overskridelsen.

-----------------
Læs vejledningen Kælderoversvømmelser - Sikring mod opstigende kloakvand udgivet af Teknologisk Institut - klik her

Bolius hjemmeside kan du finde en liste med 10 gode råd i forbindelse med skybrud: Sådan gør du lige efter skybruddet.


14.05.11: Projekt tagrenovering fase 2 har ikke udviklet sig, som bestyrelsen havde håbet på! Du kan i bestyrelsens beretning for den ordinære generalforsamling den 28. april 2011 læse, hvordan projektet er kuldsejlet med en opsigelse af samarbejdet med firmaet Kompleet til følge.
Bestyrelsen arbejder nu på at få et andet firma til at overtage det, som Kompleet ikke kunne fuldføre.
09.01.11: Projekt renovering af udluftningskanaler.
På den ekstraordinære generalforsamling den 5. januar 2011 fik bestyrelsen bemyndigelse til at disponere over yderlige kr. 113.000 til uforudsete udgifter og eventuel rensning af aftrækskanalerne til hver enkelt badeværelse.
Beløbet vil, hvis det bliver nødvendigt, blive opkrævet sammen med fællesudgifterne den 1. april 2011.
Det bliver firmaet W. Johansen Ventilation, der skal forestå udskiftningen af aftrækskanalerne på loftet. Dette arbejde afventer også, at der kommer en stabil periode med + grader i luften.
08.01.11: Projekt tagrenovering fase 2 er en naturlig følge af det første tagprojekt.
Tagets beskaffenhed skal tjekkes hver år og det kan ikke undgås, at der opstår revner i tagsten, huller i understrygningen eller at et tagvindue trænger til udskiftning.
Bestyrelsen fik på den ekstraordinære generalforsamling den 5. januar 2011 grønt lys til at bruge op til kr. 100.000 til tagrenoveringen fase 2.
Beløbet vil blive opkrævet sammen med fællesudgifterne den 1. april 2011.
Når temperaturen holder sig på + grader i en stabil periode, vil firmaet Kompleet gå i gang med udskiftning af nogle tagvinduer og tagsten, ligesom der vil blive foretaget noget reparationsarbejde i form af understrygning af tagsten.
Skotrenden ved nr. 8 ud til gården står samtidig for en reparation eller udskiftning, og det samme gør sig gældende for skotrenden ved nr. 1.
Vinteren har været meget ekstrem i år, og det har med de meget korte skift mellem frostvejr og tøvejr resulteret i bundfrosne tagrender. Dette har tydeliggjort, at vores tagrender nogle steder hælder den forkerte vej med det resultat, at vandet er trængt ind på loftet/murværket med vandskade til følge i flere lejligheder.
Vi kommer i nær fremtid nok ikke uden om et "projekt tagrender" og måske skal vi til at overveje, om varmelegemer i tagrenderne er en fremtidig løsning!
29.10.10: Projekt renovering af udluftningskanaler.
Bestyrelsen fik på den ekstraordinære generalforsamling den 25. oktober 2010 mandat til at indhente tilbud på renovering af udluftningskanaler.
Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen bemyndiges til at kunne anvende op til kr. 400.000 på projektet.
Udgiften hertil vil blive opkrævet som en engangsbetaling ved ejerne. Hvis udgiften udgør kr. 400.000 vil det betyde en ekstraopkrævning ved fordeling 10 på kr. 5.595,-.
Beløbet vil blive opkrævet sammen med fællesudgifterne den 1. januar 2011.
Der henvises i øvrigt til referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 25. oktober 2010 klik her!
29.03.09: Projekt renovering af tag.
Bestyrelsen har foranlediget en grundig undersøgelse af tagets beskaffenhed. Arkitektfirmaet WITRAZ har udarbejdet en byggeteknisk rapport, der fremlægges på generalforsamlingen sidst i april. Dele af rapporten - tilstandsvurdering og økonomi, kan læses her.
28.02.09: Projekt postkasseanlæg:
Ved udgangen af 2009 træder den nye lov om brevkasseanlæg i etageejendomme i kraft. Det betyder, at vi senest ved årsskiftet skal have opsat postkasseanlæg i alle opgange i stueetagen.
Bestyrelsen er i øjeblikket i færd med at hente forskellige tilbud hjem, og de endelige tilbud vil blive fremlagt på generalforsamlingen sidst i april måned.

Læs nærmere om de nye regler ved at klikke her!

Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres postkasse, vil efter ansøgning have mulighed for fortsat at få posten leveret til døren som tidligere. Det samme gælder pensionister (på 65 år og derover).