Velkommen til ejerforeningen

Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

Nederst på siden (sidst opdateret 25-04-20) - SIDSTE NYT - øverst på siden

Større igangværende projekter i ejendommen:

Se også under Sidste nyt.

Se også ny fane: Tagprojekt - dokumenter. Se diverse dokumenter angående tagprojektet, klik her!

Se diverse nyttige link nederst på siden.
25.04.20: Så har Frederiksberg Kommune endelig givet byggetilladelse på tagprojektet med godkendelse af tagterrasser både mod gården og gaden. Næste fase for vores byggerådgivere bliver at få en aftale i hus med et ingeniørfirma, hvorefter detailprojekteringen på sagen kan begynde. Desværre kommer corona-krisen, regeringens aftale med kommunerne om at suspendere anlægsloftet for 2020 samt sommerferien nok til at trække vores projekt hen mod efteråret eller længere.
12.10.19: Tagprojektet:
Nina Schmidt, Plan 1, har meddelt, at status på tagprojektet er, at udarbejdelse af byggeandragende er undervejs.
I forbindelse med gennemgang af loftsrummene med ingeniører onsdag den 9. oktober 2019 mangler den sidste afklaring med et par af beboerne vedrørende adgang til tagetagen samt registrering af spær og bjælkelag for at kunne indtegne fremtidige tagterrasser, pulterrum, ovenlys og interne trapper så realistisk som muligt.
Plan 1 registrerer det sidste i løbet af efterårsferien og skal derefter have rentegnet og gjort klar til indsendelse til kommunen.
Umiddelbart satser Nina på, at de kan sende andragende til kommunen inden medio november.

Til orientering oplyser kommunen ikke, om hvor lang tid der går, før projektet bliver overgivet til en sagsbehandler efter indsendelse, blot at selve sagsbehandlingstiden for et fuldt oplyst projekt er 7-9 uge. Denne formulering giver kommunen råderum til forhandling efter behov, ved fx at efterspørge supplerende oplysninger til det indsendte materiale.

Nina Schmidt oplyser endvider, at det derfor vil være svært at komme med et seriøst bud, på hvornår byggetilladelsen vil være i hus. Hvis vi er heldige - i løbet af foråret 2020.
Men Nina kan dog oplyse, at de arbejder så hurtigt, som de kan, med håb om en effektiv og hurtig sagsbehandling på Frederiksberg Rådhus.
23.07.19. Nyt tag/salg af tagrummet til beboelse for 4. sals ejerne". Hvad er der sket siden den ordinære generalforsamling den 29. april?
Bestyrelsen har forhandlet rådgiveraftalen på plads med Plan 1 v/arkitekt Henrik Suhr, hvilket skete medio maj måned med stor hjælp af advokat Sebastian Lindemark Bruun fra advokatfirmaet Molt Wengel. Det bliver arkitekt Henrik Suhr og projektleder og arkitekt Nina Schmidt, der skal stå for hele rådgiverprocessen inkl. forhandlinger med myndighederne, indhentelse af tilbud m.v.
Der har således allerede været afholdt et forhåndsdialogmøde med Frederiksberg Kommune for ligesom at få enighed om de forskellige bygningskrav - bl.a. med hensyn til brandmæssig sikkerhedsniveau, pulterrum, mulighed for kviste og tagterrasser m.v.
Således har sagsbehandleren fra Frederiksberg Kommune oplyst, at "mod gadeside skal man gøre sig umage med at det samlede billede fortsat er harmonisk og eventuelle tagterrasser er veltilpassede til bygningen, herunder også søge for at nye dørpartier er tilpasset eksisterende vinduespartier/bygningsudtryk".

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få en aftale om byggeadministrationen på plads med vores administrator og vi er også her nødt til at søge hjælp hos en ekstern advokat.
24.05.19: "Nyt om projekt Nyt tag/salg af tagrummet til beboelse for 4. sals ejerne".
Bestyrelsen har efter den ekstraordinære generalforsamling den 16. januar 2019 lagt et stor arbejde i at få en aftale på plads omkring den byggetekniske rådgivning med Plan1 Cobblestone Architects, hvilket nu endelig er lykkedes. Dette betyder, at arkitekten nu kan gå i gang med planlægning af tidsplaner, planlægning for tømning af loftsrummet og indretning af nye kælderrum m.m.

Samtidig er det lykkedes bestyrelsen, advokat Finn Träff, arkitekt Henrik Suhr og administrator Peder L. Pedersen at få udarbejdet og udsendt en endelig købs- og overdragelsesaftale til de 14 4. sals ejerne med hensyn til køb af loftsrummet.

Bestyrelsen kan hermed med glæde meddele, at 13 ejere indtil nu har underskrevet en bindende købs- og overdragelsesaftale, hvilket betyder, at projektet med knopskydning nu er en realitet. Tillykke til køberne og tillykke til os alle, idet flere års stor indsats nu langt om længe har båret frugt.
02.02.19: Nyt om projekt "Nyt tag/salg af tagrummet til beboelse for 4. sals ejerne".
Ejerforeningens faste administrator gik på ferie umiddelbart efter sidste generalforsamling og er først tilbage på sin pind igen mandag den 11. februar, hvilket for ”knopskydningsprocessen” desværre betyder, at der går nogle uger endnu inden, at 4. sals ejerne bliver kontaktet i forbindelse med indgåelse af en betinget købsaftale med bestyrelsen.

I mellemtiden kan det måske være meget rart at få en fornemmelse for, hvor mange af 4. sals ejerne, der ønsker at købe det overliggende loftsrum. Det har trods alt stor økonomisk og tidsmæssig betydning for, i hvilken regning byggeprocessen vil bevæge sig.

Formanden har derfor forespurgt 4. sals ejerne, om de har lyst til at løfte sløret for, om de vil købe eller ej.

Resultatet af forespørgslen vil selvfølgelig kun være vejledende, men alligevel ....

Det kan således oplyses, at 12 4. sals ejere foreløbig har meddelt, at de ønsker at købe, et par stykker betinger dog, at de rigtige forudsætninger er til stede. Én 4. sals ejer er positiv, men afventende, mens et par 4. sals ejere desuden har udtrykt ønske om at købe eget loftsrum + et eller begge de tilstødende loftsrum. Én 4. sals lejlighed er under salg.

--------------------

Der var stor opbakning til bestyrelsens forslag på den ekstraordinære generalforsamling den 16. januar og afstemningen blev ret overbevisende.
Da optælling af stemmer var afsluttet, kunne dirigenten, advokat Finn Träff, meddele, at der var 50 stemmer for forslaget og 12 stemmer imod. Der var efter fordelingstal 513 stemmer for forslaget og 121 stemmer imod.

Det er glædeligt, at så mange af ejerforeningens medlemmer involverede sig i afstemningsprocessen (62 ud af 70) og det viser også, at der er stor opbakning til tagprojektet og bestyrelsens arbejde. Tak for det.

Processen med tagprojektet startede egentlig på den ordinære generalforsamling den 28. april 2009, hvor daværende bestyrelse ikke kunne få flertal for deres yderst fornuftige forslag om bl.a. knopskydning, men måtte "nøjes" med en understrygning af taget m.m. til ialt kr. 700.000.

Der forestår nu en masse papirarbejde, som vores administrator vil tage sig af og inden alt for længe, skal vi gerne have en afklaring af, om interessen for at købe loftsrummet giver basis for at gå vider med knopskydningen.

--------------------

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 16. januar 2019 kan læses her!


24.09.18: Referatet fra beboermødet den 15. august 2018 hos Cobblestone A/S er nu udsendt til ejerne. Referatet kan læses her!
16.08.18: Materialet fra beboermødet er nu lagt på hjemmesiden under: Tagprojekt - dokumenter - klik her!
10.08.18: Tilmeldingsfristen til beboermødet er forlænget til søndag den 12. august kl. 1800.
01.08.18: Om beboermødet den 15. august 2018 kl. 1700 skal det på given foranledning oplyses, at - hvis man som ejer ikke kan deltage, er man selvfølgelig velkommen til at lade sig repræsentere ved ét familiemedlem, lejer o.l.
14.07.18: Som lovet på den ordinære generalforsamling inviterer bestyrelsen hermed til beboermøde onsdag den 15. august 2018 kl. 1700 hos Cobblestone A/S, Gammel Køge Landevej 57, 3. sal, 2500 Valby (ejerforeningens administrator fra 1. august), hvor temaet vil være det kommende tagprojektet, altså nyt tag med eller uden salg af loftsrummet (knopskydning) samt altaner.
Invitation, der kan læses her, udsendes med posten til alle ejerne i løbet af uge 29.
Bemærk venligst, at tilmelding til mødet er påkrævet.
30.04.18: Altanudvalget præsenterede denne PowerPoint præsentation på den ordinære generalforsamling den 25. april 2018. Der var bred interesse for altaner i foreningen og stemning for at udvalget fortsætter sit arbejde.
19.02.18: Der blev på den ordinære generalforsamling den 26. april 2017 oprettet et ALTANUDVALG uden om bestyrelsen, idet bestyrelsen fandt, at man ikke havde de fornødne ressourcer til at indlede undersøgelser om altaner sideløbende med tagprojektet.
Altanudvalget vil på den ordinære generalforsamling den 25. april 2018 give en orientering om mulighederne for at få altaner.
Se venligst nederst på denne side - links til Frederiksberg Kommunes altanmanualer.
15.01.18: Nyt om projekt "Nyt tag/salg af tagrummet til beboelse for 4. sals ejerne".
Siden sidste opdatering har bestyrelsens brugt mange ressourcer på at få styr på lovgrundlaget omkring Ejerlejlighedslovens § 7a, og det har resulteret i, at to af hinanden uafhængige advokater i hvert sit notat har udtalt, at bestemmelsen ikke kun omfatter nye selvstændige tagboliger, men også omfatter udvidelse af eksisterende lejligheder (knopskydning), som i vores projekt. Dette betyder, at generalforsamlingen med kvalificeret flertal kan tage beslutning om opførelse af et nyt tag samt om loftsarealet kan bortsælges til 4. salsejerne og indrettes med boligrum. Byggeprocessen kan derfor godt fordyres og besværes, men ikke standses af en enkelt fuldmagtshaver.

Som et resultat af de indsigelser og postulater, der blev kastet op på den ordinære generalforsamling den 26. april 2017, har bestyrelsen bl.a. indhentet revisornotat om de skattemæssige aspekter i forbindelse med salg af loftsrummet, ligesom problematikken omkring relaksationsprocessen er ved at blive undersøgt.

Bestyrelsen er i øvrigt i færd med at indhente et prisoverslag på et nyt tag uden tagboliger, som flere udtrykte ønske om på den ordinære generalforsamling, ligesom muligheden for at udvide hver enkelt kælderrum er ved at blive undersøgt.

24.08.17: Den ordinære generalforsamling den 26. april 2017 satte en umiddelbar stopper for projekt "Nyt tag/salg af tagrummet til beboelse for 4. sals ejerne".

En af de fremmødte fuldmagtshavere mente, at generalforsamlingen ikke havde hjemmel til at sælge loftsrummet til 4. sals ejerne, idet en sådan beslutning kræver enstemmighed. Læs mere herom i referatet fra generalforsamlingen her.

Da dirigenten ikke kunne afvise påstanden, blev bestyrelsens forslag A ikke sat til afstemning, men udskudt med henblik på nærmere undersøgelse af lovgrundlaget (ejerlejlighedslovens § 7a).

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen arbejdet videre med problemet og besluttet at søge juridisk ekspertbistand hos advokater med erfaring for/ekspertviden om etablering af tagboliger i ejerlejlighedsejendomme.

Vi håber inden længe at kunne vende tilbage med afgørende nyt!

Magnus Elleby gennemgik på den ordinære generalforsamling detaljerne i bestyrelsens overvejelser om, hvorledes 4. sals lejlighederne kunne tilkøbe udvidelsen i loftetagen, herunder med angivelse af principperne for indretning og de økonomiske overvejelser - kan læses her.
09.02.17 / rettet 30.03.17: Projekt "Nyt tag/salg af tagrummet til beboelse for 4. sals ejerne".
Bestyrelsen har måttet erkende, at tagprojektet tager tid og at det ikke har været muligt at nå at præsentere løsningsmodeller til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen satser i stedet på, at præsentere et rigtigt godt forslag/rettelig oplæg på den ordinære generalforsamling, der forventes afholdt den 26. april 2017 – der vil snarest blive indkaldt.

Vi har af Frederiksberg Kommune fået en principiel byggetilladelse, og vores rådgivende arkitekt Ejvind Rostgaard har meddelt, at den vil kunne konverteres til en endelig byggetilladelse, når generalforsamlingen beslutter sig herfor.

Bestyrelsen er i tæt dialog med ejerne af 4. sals lejlighederne, og har indkaldt dem til et stormøde den 16. februar, hvor bestyrelsen og arkitekt Ejvind Rostgaard vil give en bred orientering om projektets forløb og muligheder, ligesom der vil blive lejlighed for at stille spørgsmål af både praktiske og økonomiske karakter.

Bestyrelsen er i øjeblikket ved, at indhente et vejledede overslag på et nyt tag inkl. indretning af tagrummet til beboelse m.m., ligesom vi arbejder på at få vurderet m2 prisen af det nye beboelsesområde.

Bestyrelsen har et håb om, at salget af hele tagrummet vil kunne betale (en del af) byggeprojektet til glæde for både 4. sals ejerne og de øvrige ejere - altså en hel klar "win win situation" for alle!

23.10.16: Projekt "Nyt tag": Bestyrelsen har afholdt sit 2. møde med arkitekt Ejvind Rostgaard og besluttet at arbejde videre med det materiale, som han har fremlagt for bestyrelsen. Det betyder, at arkitekten nu vil arbejde videre med sit tegningsmateriale med henblik på at få en principiel byggetilladelse.
En principiel byggetilladelse er en hurtig vurdering fra Frederiksberg Kommune af, om det overhovedet er tilladt og muligt at udnytte loftsrummet til bolig i det omfang, som vores arkitekt foreslår. Hvis vi får en principielle byggetilladelse (gælder i 2 år) betyder det ikke på nogen måde, at byggeriet går i gang, men at vi kan arbejde os hen imod løsningsmodeller, der på sigt kan resultere i en "rigtig" byggetilladelse. Forinden vil bestyrelsen dog indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og præsentere ejerne for de forslag, som vores arkitekt anbefaler omkring selve taget samt 4. sals ejernes muligheder for at udnytte det overliggende loftsrum til beboelse.
06.06.16: Projekt "Nyt tag": Der var på den ordinære generalforsamling den 26. april 2016 en god debat omkring tagprojektet og generalforsamlingen endte med at tilkendegive, at man ønsker at bestyrelsen arbejder videre med muligheden for, at ejerne af 4. sals lejlighederne får mulighed for at købe og udvide de overliggende loftsrum til beboelse.
Bestyrelsen har haft et møde med rådgivende arkitekt, Aage Ejvind Rostgaard, der har inspiceret loftsrummet og nu er gået i gang med at udarbejde flere tegningsforslag til loftrummets indretning.
04.02.16: Projekt "Nyt tag": Det lykkedes (trods travlhed og ferie m.m.) for ingeniør Frank Guldmann, Rådgivende Ingeniører Falkon A/S, og vores eget bestyrelsesmedlem, Kenneth Nielsen, at få et møde i stand med Frederiksberg Kommune i oktober 2015 for at få klarhed over Kommunens holdning til de forskellige scenarier omkring det kommende tagprojekt. Vi taler her om 1: etablering af nyt tag uden tagboliger, 2: udvidelse af eksisterende 4. sals boliger ved inddragelse af overliggende tagrum og 3: etablering af nye boliger i tagrum (5. etage).
Bestyrelsen har nu nogenlunde klarhed over vores forskellige muligheder omkring tagprojektet, som vi vil forsøge at belyse mere detaljeret på den kommende ordinære generalforsamling i april måned.
29.09.15: Siden sidste opdatering af projekt "Nyt tag" er der sket det, at bestyrelsen har haft kontakt til det rådgivende ingeniørfirma Falkon A/S, der har set på ejendommen og nu er ved at forberede et møde med Frederiksberg Kommune for at få klarhed over de muligheder, der foreligger med hensyn til udnyttelse af tagetagen til beboelse.
01.07.15: Bestyrelsen blev på et bestyrelsesmøde den 15. juni enig om at igangsætte projekt "Nyt tag" ved at undersøge, om det juridisk og byggeteknisk er muligt at udnytte tagetagen til beboelse - enten som en ny 5. etage eller som en udvidelse af de eksisterende 4. sals lejligheder.
Formanden har sat ejerforeningens administratoradvokat, Uffe Bierfelt, på den juridiske del af sagen (endnu ikke effektueret / ret. plm) og bestyrelsesmedlem Kenneth Nielsen er ved at undersøge den byggetekniske del via et par rådgivende ingeniører.
22.04.15: Projekt "Nyt tag" blev en realitet, da den ordinære generalforsamling gav grønt lys for bestyrelsens forslag om, at denne bemyndiges til at anvende indtil kr. 200.000 til udarbejdelse af et projekt, der skal danne grundlag for at indhente flere tilbud på opførelse af et nyt tag.
Bestyrelsen vil snarest holde et bestyrelsesmøde for at indkredse rammerne for tagprojektet.
Link til Bolius - læs artikel om Hovedentreprise og andre entrepriseformer.

Link til Bolius - læs artikel om Planlægning og styring af byggesager.

Link til Bolius - læs artikel om Om byggerådgiver.

Link til Bolius - find viden og gode råd om nyt tag.

Link til Boligejer - læs artikel om Om byggeprocessen m.m.

link til boligsiden.dk - læs artikel om Tørreloftet er oplagt til nye lejligheder.

Link til Statens Byggeforskningsinstitut - læs om etablering af tagboliger.

Link til Deloitte - forældrekøb - læs om Forældrekøb i skattemæssigt perspektiv.

Link til Skat.dk - beskatningsmetoder forældrekøb.


Altanmanual.

Din nye altan.

Din nye altan - fra íde til ibrugtagning - tillæg.

Link til Plan1 Cobblestone Architects hjemmside - Eksempel på "knopskydning" udført af Plan1 Cobblestone Architects.

Link til Plan1 Cobblestone Architects hjemmside - Mere om tagboliger - af Plan1 Cobblestone Architects.


Øverst på siden